Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Stationsweg 27
Wapenveld, GE, 8191 AG

038-4478997

Niet alleen voor oogzorg, optometrie en uw oren, maar ook voor de nieuwste mode bent u bij ons aan het juiste adres. Kamphuis horen en zien heeft voor u een uitgebreide selectie monturen van de mooiste & meest vooraanstaande merken.

Privacy (AVG)

Privacyverklaring:

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om de het kijkcomfort en hoorcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen we met de mooiste monturen, de beste glazen, de modernste contactlenzen en de slimste hoortoestellen, aangevuld met onze professionele dienstverlening. We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Kamphuis horen en zien verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we die gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens die wij verwerken:

Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

·         NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht;

·         Gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen en oren;

·         De aankopen die klanten bij ons doen zoals brillen, contactlenzen en hoortoestellen;

·         Onze financiële administratie.

Inschakeling andere partijen:

Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door leveranciers uitgevoerd, zoals marketing, verwerking van zorgvergoedingen en levering aan huis. Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplichten wij onze leveranciers om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en om uw gegevens binnen 4 weken na verwerking te verwijderen. Andere partijen mogen de gegevens die zij van ons ontvangen nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren:             

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen:

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met:

Kamphuis horen en zien

Stationsweg 27

8191 AG Wapenveld

Contactpersoon: Patrick Rosmolen
Telefoon: 038-4478997
E-mail: winkel@kamphuishorenenzien.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wapenveld, 25 mei 2018.